Semalt: Python Crawlers we Web Scraper Gurallary

Häzirki zaman dünýäsinde, ylym we tehnologiýa dünýäsinde bize zerur maglumatlaryň hemmesi anyk görkezilmelidir, gowy resminamalaşdyrylmaly we derrew göçürip almak üçin elýeterli bolmaly. Şonuň üçin bu maglumatlary islän wagtymyz we islän wagtymyz ulanyp bileris. Şeýle-de bolsa, köplenç zerur maglumatlar blogyň ýa-da sahypanyň içinde saklanýar. Käbir saýtlar maglumatlary gurluşly, tertipli we arassa görnüşde hödürlemek üçin tagalla etseler, beýlekisi muny edip bilmeýär.

Onlaýn iş üçin maglumatlary gözlemek, gaýtadan işlemek, döwmek we arassalamak zerurdyr. Birnäçe çeşmeden maglumat ýygnamaly we iş maksatlaryňyza ýetmek üçin ony maglumat bazalarynda saklamaly. Iru-giç, maglumatlaryňyzy ele almak üçin dürli programmalara, çarçuwalara we programma üpjünçiligine girmek üçin Python jemgyýetine ýüz tutmaly bolarsyňyz. Ine, sahypalary döwmek we gözlemek we işiňiz üçin zerur maglumatlary seljermek üçin belli we görnükli Python programmalary.

Pyspider

Pyspider, internetdäki iň oňat Python web gyryjylaryndan we gözlegçilerinden biridir. Web esasly, ulanyjylara amatly interfeýsi bilen tanalýar, köp gezelençleri yzarlamagy aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, bu programma köp sanly maglumat bazasy bilen üpjün edilýär.

“Pyspider” -iň kömegi bilen şowsuz web sahypalaryny aňsatlyk bilen täzeden synap bilersiňiz, web sahypalaryny ýa-da bloglary gözläp tapyp bilersiňiz we başga-da dürli işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Işiňizi bitirmek we maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen gözlemek üçin diňe iki ýa-da üç gezek basmak gerek. Bu guraly birbada işleýän birnäçe gözlegçiler bilen paýlanan formatlarda ulanyp bilersiňiz. Apache 2 ygtyýarnamasy bilen ygtyýarlandyrylýar we GitHub tarapyndan işlenip düzüldi.

MechanicalSoup

MechanicalSoup, owadan çorba diýlip atlandyrylýan meşhur we köpugurly HTML derňew kitaphanasynyň töwereginde gurlan meşhur gezelenç kitaphanasydyr. Web gözlegiňiziň ýönekeý we üýtgeşik bolmalydygyny duýsaňyz, bu programmany gysga wagtda synap görüň. Gezelenç prosesini aňsatlaşdyrar. Şeýle-de bolsa, birnäçe gutujyga basmagyňyzy ýa-da käbir tekst girizmegiňizi talap edip biler.

Gaplaň

Scrapy, web döredijileriň işjeň jemgyýeti tarapyndan goldanýan we ulanyjylara üstünlikli onlaýn iş gurmaga kömek edýän güýçli web gyrkyş çarçuwasydyr. Mundan başga-da, ähli görnüşli maglumatlary eksport edip, CSV we JSON ýaly birnäçe formatda ýygnap we ýatda saklap bilýär. Şeýle hem, gutapjyklary işlemek, ulanyjy agentiniň garamagy we çäklendirilen gözlegçiler ýaly işleri ýerine ýetirmek üçin birnäçe gurlan ýa-da deslapky giňeltmeler bar.

Beýleki gurallar

Aboveokarda beýan edilen programmalar bilen oňaýly däl bolsaňyz, Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser we beýleki şuňa meňzeş gurallary synap bilersiňiz. Sanawyň tamamlanmagyndan has uzakdadygyny we PHP we HTML kodlaryny halamaýanlar üçin köp wariant bar diýmek ýalňyş bolmaz.

send email